Revizija računovodskih izkazov

V sodelovanju z revizijsko družbo opravimo revizijo poslovanja. Revizija pomeni preprosto pregled in potrditev obračunanega poslovnega izida-dobička ali izgube za končano obdobje ter knjigovodske vrednosti kapitala družbe. Opravlja se obvezno po Zakonu o gospodarskih družbah za srednje in velike družbe, v invalidskih podjetjih, večjih društvih, agencijah, ob statusnih preoblikovanjih, ob nakupih in prodajah družb ali dela družbe, ob zmanjšanju kapitala, ob odkupu lastnih deležev in dokapitalizacijah s stvarnimi vložki, ob prisilni poravnavi,…Za majhne in mikro družbe se izvaja po naročilu lastnika za informacijo o pravilnosti sestavljenih bilanc.