Samostojni podjetnik in računovodstvo

7 Jan 2015

Samostojni podjetnik in računovodstvo

Knjigovodstvo in letna poročila (ZGD, SRS, Zakon o davčnem postopku)

Samostojni podjetnik vodi :

– dvostavno knjigovodstvo ali
– enostavno knjigovodstvo ali
– ne vodi poslovnih knjig, ni mu potrebno izdelati letnega poročila, obračun dohodnine odda na poenostavljeni način, glede na dosežene prihodke.

Enostavno knjigovodstvo

Kriteriji za enostavno knjigovodstvo ( s.p. ne sme v zadnjem letu pred obdobjem preseči dveh od treh kriterijev):

– letni prihodki ne presegajo 50.000 Eur
– povprečno število zaposlenih manjše od 3
– povprečna vrednost aktive ne presega 25.000 Eur

Obvezne evidence pri enostavnem knjigovodstvu so:

– knjiga prihodkov in odhodkov
– evidenca terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev
– register osnovnih sredstev
– knjiga ostalih terjatev in knjiga ostalih obveznosti.

Za vsa sredstva in obveznosti je obvezen letni popis.

Za s.p., ki opravlja gostinsko in slaščičarsko dejavnost je pri uporabi sistema enostavnega knjigovodstva predpisana tudi evidenca nabave in porabe pijač in evidenca nabave in porabe živil.

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo obvezno za vse s.p., ki presegajo dva od navedenih kriterijev. Vodi se temeljne poslovne knjige, to je glavna knjiga in dnevnik ter pomožne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Poslovne dogodke se vpisuje v poslovne knjige na podlagi verodostojnih listin.

Od pomožnih knjig je obvezen register osnovnih sredstev.

Letno poročilo

Zavezanci, ki vodijo evidence po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva so dolžni ob koncu leta pripraviti letno poročilo, ki zajema izkaz poslovnega izida in bilanco stanja in se oddaja do 31.3. za preteklo leto. Pri tem upoštevajo Slovenske računovodske standarde in SRS 39 – Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih in Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Do enakega roka s.p. odda na DURS Obračun akontacije dohodnine za dejavnost in mu priloži računovodske izkaze ali se sklicuje na oddano letno poročilo na Ajpes.

Normirani odhodki

Gre za nov način obdavčitve uveden v letu 2012.

Pogoji:

– letni prihodki ne smejo preseči 100.000 Eur v dveh zaporednih letih.

Računovodstvo ni potrebno, vodi se le podatke o prihodkih, register osnovnih sredstev in v dejavnosti gostinstva evidenco nabave in porabe pijače in hrane. Računovodski izkazi se ne oddajajo, odda se le davčni obračun za dohodnino.

Zavezanec mora o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig obvestiti DURS v 8 dneh po začetku poslovanja, če pride do spremembe kasneje pa do 31.12. za naslednje leto.