Navodila za inventuro

20 Dec 2014

Navodila za inventuro

Želimo vas spomniti, je treba ob koncu leta narediti inventuro vseh vrst sredstev in obveznosti v podjetju. Inventura se lahko izvede tudi na drug datum, vendar obvezno enkrat letno. V majhnih podjetjih je bila ta obveznost v zadnjih letih pogosto zanemarjena ali pa inventure pomanjkljive. Zato dajemo kratka navodila za izvedbo inventure. Berite dalje za navodila.

1. Direktor imenuje popisno komisijo in določi datum popisa. Komisija mora imeti vsaj tri člane, ki niso direktno odgovorni za sredstva in vire, ki jih popisujejo, jih pa poznajo. Komisij je lahko več.

2. Popiše se (kar od tega družba ima):
– osnovna sredstva in drobni inventar,
– material, nedokončano proizvodnjo in gotove izdelke,
– trgovsko blago,
– denar v blagajni, žiro račun in
– terjatve ter obveznosti.

3. Komisija se sama dogovori za čas in način dela. Najprej naredi fizični popis. Popis dela na osnovi popisnih list, ki nimajo vrednosti in količin. Popisne liste izpiše tisti, ki vodi analitično evidenco. Če delajo popis pred ali po datumu določenem za inventuro, morajo upoštevati popravke dejanskega stanja za spremembe med datumom inventure in datumom fizičnega popisa. Datum popisa je ponavadi 31.12., podjetje pa se lahko odloči za popis posameznih sredstev med letom.

4. Po končanem fizičnem popisu se podatki primerjajo z knjigovodskim stanjem. Hkrati z inventuro se dela tudi odpis nekurantnih sredstev.

5. Ko je inventura končana, napiše predsednik inv. komisije zapisnik, kjer navede ugotovitve inventure, inventurne razlike in potrebne popravke knjigovodskega stanja.

Inventura mora biti končana čimprej po novem letu, najkasneje pa do 20.01., ker moramo popisne razlike knjižiti pred sestavo letnih bilanc za preteklo leto.

Če so potrebna podrobnejša navodila, se slišimo. Pozdrav !

Danica Kržišnik

Idrija, 19. 12. 2014