All posts by author

25 Oct 2016

Obvestilo o spremembah zakona o dohodnini

S 1.1.2017 se bodo spremenile nekatere zadeve glede obdavčitve osebnih prejemkov. Radi bi vas opozorili na nekatere, ki vplivajo tudi na vaše poslovanje.

 

 1. POSLOVNA USPEŠNOST, 13. PLAČA OZ. BOŽIČNICA

Enkrat v koledarskem letu lahko vsem upravičenim delavcem hkrati in pod pogojem:

 1. da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost,

ALI

 1. da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila,

izplačate 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (trenutno to pomeni cca. 1.100€ bruto) brez obračuna dohodnine, samo z obračunom prispevkov, kar pomeni da prejmejo delavci  na svoj TRR pri istem strošku delodajalca večji znesek.

Če želite izplačati višji znesek se od razlike na 1.100€ obračuna dohodnina.

Izplačila so možna od januarja 2017 dalje. Lahko tudi za leto 2016. Vendar to posledično pomeni, da konec leta 2017 ne boste mogli neobdavčeno izplačati še enkrat.

Če se odločite za izplačilo je potrebno preveriti vašo kolektivno pogodbo in po potrebi pripraviti ustrezni interni akt.

 

 1. BONITETA
 • Za boniteto se ne štejejo več izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu. V okviru smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, gre predvsem za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja, dobrega počutja, zdravega življenjskega sloga in podobno. Kar z drugimi besedami pomeni, da lahko programe nudite zaposlenim brez obdavčitve

Povezava do smernic:

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/promocija_zdravja_na_del_mestu/Smernice_promocija_zdravja_na_delovnem_mestu-marec_2015.pdf

 • Povišuje se znesek splošne oprostitve za bonitete (darila zaposlenim), ki jih delodajalec delavcu ne zagotavlja redno in pogosto, in sicer tako da znesek bonitete v mesecu ne presega 15 eur (sedaj 13 eurov)

 

 1. POVRAČILA ZAPOSLENIM
 • Delavcu lahko neobdavčeno povrnete ali mu plačate premijo za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, pod določenimi kumulativnimi pogoji, in sicer:
 • zavarovanje velja v vseh državah sveta,
 • gre za sklenjeno zavarovanje zaradi službene poti v tujino,
 • povračilo stroškov takega zavarovanja delodajalec zagotavlja vsem delavcem, ki potujejo v tujino,
 • tako zavarovanje krije nujno pomoč, prevoze in storitve (najnižji obseg tveganja oz. najnižjo višino kritja).

 

 1. POVIŠANJE PRAGA ZA VIŠJO DODATNO SPLOŠNO OLAJŠAVO

Spreminja se dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave, tako da se povečuje za 300 eurov, s sedanjih 10.866,37 eura skupnih aktivnih dohodkov zavezanca na 11.166,37 eura skupnih aktivnih dohodkov zavezanca.

Višina dodatne splošne olajšave in višina dohodkovnega praga za upravičenost do nižje dodatne splošne olajšave se ne spreminjata.

 

Če znaša skupni dohodek v € Znaša splošna olajšava v €
Nad Do
11.166,37 6.519,82
11.166,37 12.570,89 4.418,64
12.570,89 3.302,70

 

Sprememba velja za izplačila narejena od 1.1.2017 dalje.

 

 1. SPREMEMBA LESTVICE ZA ODMERO DOHODNINE

Lestvica za odmero dohodnine se spreminja tako, da se med sedanja 2. in 3. razred uvaja nov davčni razred, pri meji neto davčne osnove v višini 48.000 eurov in s stopnjo 34 %. Hkrati se stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu zniža z 41 % na 39 %.

 

Če znaša neto letna davčna osnova v € Znaša dohodnina v €
Nad Do
8.021,34 16%
8.021,34 20.400,00 1.283,41 +27% nad 8.021,34
20.400,00 48.000,00 4.625,65 +34% nad 20.400,00
48.000,00 70.907,20 14.009,65 +39% nad 48.000,00
70.907,20 +50% nad 70.907,20

 

Za več informacij nas pokličite.

Danica, Boris, Urška in Kristina

12 Jan 2015

Postopki za ustanovitev »samostojnega podjetnika«

– Ustanovitev na točki e-VEM
– Vpis v poslovni register pri AJPES
– Prijava zavezanca v zavarovanje
– Prijava zavezanca v davčni register
– Obrtno dovoljenje po potrebi

 Ustanovitev

Samostojni podjetnik se registrira z vpisom v Poslovni register Slovenije. Vpis v Poslovni register je možno narediti preko portala e-vem (vse na enem mestu) ali na kateri koli vstopni točki VEM. Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije (obrazec PRS1-sp) s priloženo izjavo (obrazec PRS1-sp – priloga) in aktom o zastopništvu bodoči s.p. predloži v papirni obliki na vstopnih točkah VEM ali po elektronski pošti preko centralno informacijskega sistema.

S.p. z obrazcem PRS1-sp prijavi tudi vse spremembe (spremembe podatkov, izbris). Vlagatelj prejme (kot potrdilo o prejeti prijavi) od vstopne točke »VEM« Obvestilo o prejemu prijave za vpis v PRS. Sistem »e-VEM« podatke posreduje AJPES-u, ki bodočemu s.p. dodeli matično številko, ga vpiše v PRS ter izda sklep o vpisu v PRS. AJPES pri vpisu v PRS ne zahteva dokazil o izpolnjevanju posebnih pogojev za opravljanje katerekoli dejavnosti. Podatke o s.p. prek sistema »e-VEM« v elektronski obliki prejmejo tudi DURS, OZS in ZZZS.

Bodoči podjetnik pride na vstopno točko le z osebnim dokumentom in davčno številko. Obrazec za vpis podjetja v poslovni register pripravi referent na vstopni točki, podjetnik pa ga le podpiše.

Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v register. Če drugi predpisi ali zakoni določajo še posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, lahko podjetnik začne opravljati to dejavnost šele takrat, ko izpolni te pogoje.

Če drug zakon določa, da sme podjetnik začeti z opravljanjem dejavnosti, ko pristojni državni organ oziroma organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, da podjetnik izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko podjetnik začne opravljati to dejavnost šele takrat, ko pristojni organ izda tako odločbo. Sicer lahko začne s poslovanjem takoj po ustanovitvi.

7 Jan 2015

Samostojni podjetnik in računovodstvo

Knjigovodstvo in letna poročila (ZGD, SRS, Zakon o davčnem postopku)

Samostojni podjetnik vodi :

– dvostavno knjigovodstvo ali
– enostavno knjigovodstvo ali
– ne vodi poslovnih knjig, ni mu potrebno izdelati letnega poročila, obračun dohodnine odda na poenostavljeni način, glede na dosežene prihodke.

7 Jan 2015

Obvestilo o uvedbi e-računov po 01.01.2015

Obveščamo vas, da bodo morali s 01.01.2015 proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki. Pravne in fizične osebe bodo morale za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom (npr. občine, vrtci, šole, ministrstva, bolnice, ipd.) e-račune. To v praksi pomeni, da se jim ne bo pošiljalo računov po klasični poti (po navadni pošti) ampak preko ponudnikov elektronskih poti, s katerimi ima UJP (Uprava Republike Slovenije za javna plačila) sklenjene pogodbe. Vsi izdani e-računi morajo biti podpisani z elektronskim podpisom in pripravljeni v obliki e-SLOG, ki je enotna standardizirana oblika e-računa. Podjetja lahko e-računu priložijo tudi priloge v pdf-obliki, računov v taki obliki pa proračunskim uporabnikom ne smejo pošiljati na elektronski naslov. Beri dalje.

20 Dec 2014

Navodila za inventuro

Želimo vas spomniti, je treba ob koncu leta narediti inventuro vseh vrst sredstev in obveznosti v podjetju. Inventura se lahko izvede tudi na drug datum, vendar obvezno enkrat letno. V majhnih podjetjih je bila ta obveznost v zadnjih letih pogosto zanemarjena ali pa inventure pomanjkljive. Zato dajemo kratka navodila za izvedbo inventure. Berite dalje za navodila.